Onderzoek onder 347 MKB ondernemingen in de Randstad toont aan dat dit het geval is.

Om meer te weten te komen over de relatie tussen de schoonmaker en opdrachtgevers uit het MKB zijn de volgende vragen gesteld: 

"Weet u de naam van uw schoonmaker?”. Hierop antwoordden 93% van de bedrijven dat zij hun schoonmaker bij naam kennen. Gezien het feit dat veel schoonmakers buiten reguliere werktijden schoonmaakt, is dit een hoog percentage. 

De vraag "Weet u wanneer uw schoonmaker jarig is?” werd door ruim een derde van de respondenten met "Ja" beantwoord. Daarmee geeft een groot aantal respondenten blijk van betrokkenheid. Immers, weet u wanneer uw collega’s jarig zijn?

Uit het antwoord op de vraag: "Krijgt uw schoonmaker een kerstpakket?" kunnen we concluderen dat driekwart van de bedrijven nog steeds kerstpakketten uitreikt. Waar het hier echter om gaat is dat van de bedrijven die dit nog doen driekwart een kerstpakket klaar heeft staan voor hun schoonmaker.

76%  van de respondenten geeft aan blij te zijn met hun schoonmaker. Bij de vraag: "Hoe blij bent u met uw schoonmaker?" Bleef 1 op de 5 bedrijven "neutraal” en 1 op de 25 MKB’ers is niet blij met hun schoonmaker.

Betrokkenheid moet wel van 2 kanten komen. Ook de schoonmaker moet interesse tonen in de ondernemen. De respondenten is daarom voorgelegd hoe zij de betrokkenheid en interesse van de schoonmaker in hun bedrijf ervaren. De meeste bedrijven zijn hier positief over, want 74% geeft aan dat de schoonmaker interesse en betrokkenheid toont in hun bedrijf. Van de respondenten antwoordde 14% “weet ik niet” en 12% gaf aan dat er door hun schoonmaker geen betrokkenheid en interesse wordt getoond.

Stellingen ten aanzien van werkdruk en beloning

"Lage kosten zijn voor mijn bedrijf belangrijker dan goede kwaliteit." 6% Is het eens met deze stelling en geven daarmee aan lage kosten belangrijker te vinden dan goede kwaliteit. 20% Bleef neutraal en 74% van de bedrijven gaf (gelukkig) aan het niet eens te zijn met deze stelling. Het besparen op kosten is immers een belangrijke oorzaak van werkdruk waarmee schoonmakers kampen. 

Met de stelling: "Onze schoonmaker krijgt voldoende beloning voor de schoonmaak." is 53% van de bedrijven het eens. Slechts 4% is het hiermee oneens en 9% antwoordt neutraal. Ruim een derde van de bedrijven gaf aan niet te weten of hun schoonmaker voldoende beloning krijgt.

Voldoende tijd voor het verrichten van werkzaamheden is eveneens een belangrijk aspect als het gaat om werkdruk. Zodoende confronteerde wij MKB-bedrijven met de stelling: "Onze schoonmaker heeft voldoende tijd voor de schoonmaak." Bijna driekwart van de bedrijven is het hiermee eens. 1 op de 10 bedrijven geeft aan het hier niet mee eens te zijn, de overige 18% van de bedrijven antwoordden "Neutraal".  

Wederzijdse interesse van groot belang.

Het onderzoek laat zien dat er een verband bestaat, namelijk dat bedrijven die interesse tonen(verjaardag, kerstpakket) in hun schoonmaker blijer zijn dan bedrijven die dit niet doen. Hieruit blijkt dus dat wederzijdse interesse sterk van invloed is op de blijheid van bedrijven over hun schoonmaker. 

Conclusie:

Het grootste deel van de MKB-bedrijven is positief over de schoonmaker mits er sprake is van wederzijds interesse. 93% Van de ondernemingen kent hun schoonmaker bij naam. Aan die laatste 7% kan nog gewerkt worden. 

vorige overzicht volgende